I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

29 ธันวาคม 2564 410

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐