I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งมอบระบบรดน้ำต้นไม้ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่ 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งมอบระบบรดน้ำต้นไม้ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่

23 พฤศจิกายน 2564 18

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ส่งมอบระบบรดน้ำต้นไม้ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่ โดยมีนายสุภัทร์ พิมพ์ทรัพย์ รองประธานเคหะชุมชนหลักสี่ ว่าที่ร.ต.วชิรพล พงษ์เกษ เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ และผู้แทนเคหะชุมชนหลักสี่ ร่วมรับมอบ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ธพส. ดำเนินโครงการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง ธพส. ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จึงได้จัดทำโครงการระบบรดน้ำต้นไม้ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาสนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม