I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

ข่าวสาร

ธพส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

08 พฤศจิกายน 2564 76

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย ธพส. และประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

        ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวภายหลังจากเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย ธพส. ได้ถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงิน 1,236,000 บาท และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ธพส. รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐิน เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรือง และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมต่อไป  

         นอกจากนี้ ธพส. ยังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนศิริมงคลศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อช่วยเหลือเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ ธพส. ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการศึกษา พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม โดยคำนึงถึงการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคม เรื่องการกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19