I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2564 146

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง