I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ดร.นาฬิกอติภัค มอบ 4 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ 

ข่าวสาร

ดร.นาฬิกอติภัค มอบ 4 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ

06 ตุลาคม 2564 183

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ โดยมี ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสมทบทุนเข้าโครงการ สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ CAT Auditorium บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)