I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ พร้อมร่วมมือ กฟน. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ 

ข่าวสาร

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ตามเป้าหมายต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ พร้อมร่วมมือ กฟน. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่

18 สิงหาคม 2564 226

          บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วางแผนเตรียมความพร้อมด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี ตามเป้าหมายต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่พร้อมร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เตรียมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

           ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากแผนการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี ทำให้ ธพส. ต้องวางแผนในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ งานภูมิสถาปัตยกรรม ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

          ธพส. จึงมีแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาของอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี มูลค่าโครงการกว่า 49 ล้านบาท โดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV Module ขนาด 525 W จำนวน 1,760 ชุด ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ประมาณ 924 kWp สอดคล้องกับนโยบายของ ธพส. ที่มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เป็นต้นแบบเมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ธพส. ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ ขนาด 120 MVA เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ารองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษา ทั้งนี้ ธพส. จะสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีบริการล้างรถยนต์ด้านหลังอาคารจอดรถ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2564

           ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “ธพส. มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถที่จะบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ