I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหาร ธพส. ให้กำลังใจผู้พิการที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 

ข่าวสาร

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหาร ธพส. ให้กำลังใจผู้พิการที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

29 กรกฎาคม 2564 391

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมงานวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม พร้อมให้กำลังใจผู้พิการที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พรัอมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร