I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมอบรมโครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมอบรมโครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 กรกฎาคม 2564 248

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เข้าร่วมอบรมโครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนางสาวปศิญา เชื้อดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการใช้สิทธิและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดกิจกรรมตอบข้อสงสัยคลายทุกปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ธพส. เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบออนไลน์