I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ เปิดจอง (เพิ่มเติม) 3 ราคา เท่านั้น 

ข่าวสาร

ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ เปิดจอง (เพิ่มเติม) 3 ราคา เท่านั้น

19 กรกฎาคม 2564 266

ราคา 1.82, 1.99, 2.10 ล้านบาท
ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home