I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ออก 4 มาตรการต่อเนื่อง เยียวยาผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ พร้อมจัดสถานที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. ออก 4 มาตรการต่อเนื่อง เยียวยาผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ พร้อมจัดสถานที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

02 มิถุนายน 2564 237

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เดินหน้าเยียวยาผู้เช่าร้านค้าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อย่างต่อเนื่อง ออก 4 มาตรการช่วยเหลือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า ลดค่าเช่า คืนเงินมัดจำ และขยายสัญญาเช่า เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสนับสนุนสถานที่ อาหารแดพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดละเครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรที่ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ธพส. ได้คำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้เช่าร้านค้าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ทำให้ขายสินค้าและบริการได้ลดลง จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่าง ๆ อาทิ นโยบาย Work From Home เพื่อลดความแออัด การเว้นระยะห่าง รวมถึงการห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน ที่ออกมาก่อนหน้านี้

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ธพส. ได้ออกมาตรการลดค่าเช่าเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ในกรณีที่ผู้เช่ายังไม่เปิดให้บริการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในปี 2564 นี้ ธพส. ยังคงออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

(1) ผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์สามารถขอหยุดประกอบการ โดย ธพส. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง สำหรับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่เปิดดำเนินการตามปกติให้ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางลงร้อยละ 50

(2) ขยายระยะเวลาสัญญาให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ ธพส. ทำสัญญาให้เช่า ให้บริการ หรือให้สิทธิ และได้ชำระค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าสิทธิล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ

(3) คืนเงินประกัน เงินมัดจำ เงินค่าเช่าและค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า สำหรับผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ในกรณีมีการเลื่อนหรือยกเลิกการเช่าหรือใช้บริการพื้นที่

(4) ปรับลดค่าบริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไม่เกินร้อยละ 30  

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองควบคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ BC ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. ซึ่งนอกจากการสนับสนุนพื้นที่การให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับการตรวจแล้ว ธพส. ยังสนับสนุนค่าอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวทิ้งท้ายว่า “จากมาตรการเยียวยาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ทุกคน ร่วมกันทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับ ผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ แม้จะต้องยอมเสียสละตัดลดโบนัสประจำปี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินการตามแผนงาน เป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน