I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. มาแรง แซงโค้ง คว้าคะแนนสูงสุด ผลประเมินรัฐวิสาหกิจปี 2563 สาขาสาธารณูปการ 

ข่าวสาร

ธพส. มาแรง แซงโค้ง คว้าคะแนนสูงสุด ผลประเมินรัฐวิสาหกิจปี 2563 สาขาสาธารณูปการ

27 พฤษภาคม 2564 152

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าแชมป์อันดับ 1 ได้รับคะแนนสูงสุดจาการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2563 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนน 4.4769 พร้อมเดินหน้าพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ธพส. ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 4.4769  ในสาขาสาธารณูปการ ซึ่งประกอบด้วย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ธพส.

สำหรับการประเมินผลของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะธุรกรรมคล้ายคลึงกันได้ สคร. จึงจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็น 9 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาขนส่ง 2) สาขาพลังงาน 3) สาขาสื่อสาร 4) สาขาสาธารณูปการ 5) สาขาอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม  6) สาขาเกษตร 7) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 8) สาขาสังคมและเทคโนโลยี และ 9) สาขาสถาบันการเงิน รวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการเมินผลการดำเนินงานในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 52 หน่วยงาน

โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน จะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน ( Core Business Enablers )    

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “สำหรับคะแนนในปี 2563 ซึ่ง สคร. มีการประกาศผลไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ธพส. ได้รับคะแนนสูงสุด 4.4769 สาขาสาธารณูปการ นั้น เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจ ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ และมองเห็นจุดหมายความสำเร็จเดียวกันของชาว ธพส. ทุกคนที่พร้อมเดินหน้าพัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ธพส.
โทร. 0 2142 2264