I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประธานกรรมการ ธพส. มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 

ข่าวสาร

ประธานกรรมการ ธพส. มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

28 เมษายน 2564 167

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบพร้อมคณะผู้บริหาร ธพส. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด