I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดอบรมด้านวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

ธพส. จัดอบรมด้านวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ศูนย์ราชการฯ

05 เมษายน 2564 233

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดอบรมด้านวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตรี ดร.กอบคุณ สิทธิคุณาภรณ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มาอบรมให้ความรู้ด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐