I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ให้การต้อนรับ ผช.รมว.ทส. พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำเสียภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ข่าวสาร

ธพส. ให้การต้อนรับ ผช.รมว.ทส. พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำเสียภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

09 กันยายน 2563 59

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามระบบการจัดการน้ำเสียภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมรับฟังรายงานพัฒนาด้านการจัดการน้ำเสีย โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์
จากนั้นได้นำชมอาคารบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นอาคารมาตรฐานที่สามารถบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ ให้เป็นน้ำดีสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้กว่า 80 % เช่น การล้างถนน และรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จซึ่งทาง ธพส. มุ่งหวังจะให้เป็นโครงการต้นแบบสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ให้แก่ ผู้สนใจและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อไป