I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. สรุปผลการศึกษาด้านจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซนซีพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน 

ข่าวสาร

ธพส. สรุปผลการศึกษาด้านจราจร โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซนซีพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

03 กันยายน 2563 82

วันนี้ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนและศึกษาทบทวนระบบจราจร โดยรอบศูนย์ราชการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 หน่วยงาน
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า ธพส. ให้ความสำคัญกับการศึกษาระบบการจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ และพื้นที่เชื่อมโยงกับถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
การประชุมมีการนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มความสามารถของระบบโครงข่ายจราจร ผลการศึกษารูปแบบและแนวเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนภายในโครงการฯ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการจราจรรอบพื้นที่โครงการฯ ซึ่งจะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดสะสมภายในศูนย์ราชการฯ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2566 โดยแผนแม่บท แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะเร่งด่วน (ก่อนเปิดโครงการศูนย์ราชการฯ โซนซี) ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในโครงการฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ไปจนถึงการปรับปรุงการจราจรภายในศูนย์ราชการฯ 2. ระยะกลาง (หลังโครงการแล้วเสร็จ 10 ปี) ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนภายในโครงการฯ และปรับปรุงด้านการจราจร 3. ระยะยาว (หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 ปี) ได้แก่ การทบทวนผลการดำเนินการ และวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร
นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม คือ ระบบรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ที่สามารถรองรับผู้โดยสาร 60-80 คน/คัน/เที่ยว ให้บริการรับ-ส่ง จากในพื้นที่โครงการฯ ไปสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต่างๆ โดยรอบโครงการฯ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และบรรเทาปัญหาจราจร
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมมีการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม ไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจรภายในพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น