I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมไว้อาลัยนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ กรรมการ ธพส. 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมไว้อาลัยนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ กรรมการ ธพส.

27 พฤษภาคม 2563 219

              วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ณ ศาลา 10 วัดมกุฎกษัตริยาราม

              นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมทั้งยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังถือเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการอำนวยความสะดวกเรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่มีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่ พนักงาน และลูกจ้าง ธพส. อีกด้วย

            พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร