I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอบคุณกรรมการบริษัท ในโอกาสครบวาระที่ 3 

ข่าวสาร

ธพส. ขอบคุณกรรมการบริษัท ในโอกาสครบวาระที่ 3

30 เมษายน 2563 520

นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความขอบคุณ นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. ในโอกาสครบวาระที่ 3 และจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ณ ห้องประชุม BOD อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา

 นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส. ถือเป็นบุคลากรสำคัญ ท่านได้ให้นโยบายตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ แก่ ธพส. ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตลอดมา โดยนอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพส. แล้ว นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ยังรับตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ อีกด้วย