I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของผู้บริหารระดับสูง ธพส. 

ข่าวสาร

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของผู้บริหารระดับสูง ธพส.

17 มกราคม 2563 276

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ธพส. ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ระหว่างผู้บริหารระดับสูงร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรและแผนงานโครงการ ลงสู่ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันให้ ธพส. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน