I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน 

ข่าวสาร

ธพส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน

17 มกราคม 2563 219

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ได้นำผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน เพื่อแสดงความตั้งใจและให้คำมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.