I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2563 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2563

17 มกราคม 2563 146

ธพส. จัดกิจกรรม Kick off Strategy Execution ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โดย ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของ ธพส. ทั้งการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C ที่ได้มีการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ผลประกอบการประจำปี 2562 กำไรสุทธิกว่า 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อผลักดันให้ ธพส. สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ ของ ธพส. ที่ว่า “องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล”