I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

08 มกราคม 2563 210

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563