I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการ ธพส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ข่าวสาร

กรรมการ ธพส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

27 พฤศจิกายน 2562 364

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่คุณสุวรรณ์ ชินป่า พนักงานศูนย์อาหาร บริษัทราชาโยค จำกัด เนื่องจากได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562