I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21 พฤศจิกายน 2562 247

ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำมาใช้และพัฒนาองค์กรต่อไป ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562