I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

20 พฤศจิกายน 2562 285

นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน ธพส.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โถงชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562