I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี

09 ตุลาคม 2562 1,008

         ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ธพส. นำคณะเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหลักสี่ เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี แก่สถานประกอบอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์อาหารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562