I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 17 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 17

03 ตุลาคม 2562 277

             นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน ธพส.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 17 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562