I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน

03 ตุลาคม 2562 403

       นางสาว กุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ ในฐานะผู้แทน ธพส. เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อนำไปถวาย ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562