I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมงานมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมงานมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์

03 ตุลาคม 2562 346

      นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ธพส. เข้าร่วมงาน มอบนโยบายทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์ และร่วมงานลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562