I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี

05 กันยายน 2562 204

                นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562