I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมพิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับ ถนนกำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘) 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมพิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับ ถนนกำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘)

23 สิงหาคม 2562 244

        นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับ ถนนกำแพงเพชร ๖ (ถนนหมายเลข ๘) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562