I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรอาหารหวาน 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรอาหารหวาน

23 สิงหาคม 2562 347

         ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรอาหารหวาน ซึ่งกิจกรรมมีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีทังหมด 9 หลักสูตร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และสร้าเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่ชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนอื่นโดยรอบศุนย์ราชการฯ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562