I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. มอบกระเช้าและแจกันดอกไม้ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ 

ข่าวสาร

ธพส. มอบกระเช้าและแจกันดอกไม้ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

20 สิงหาคม 2562 213

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มอบหมายให้นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำกระเช้าและแจกันดอกไม้ ที่รับจากการแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 15 ปี ธพส. มามอบให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดยมี พันโทหญิงวรรณา ล้อมอิ่ม หัวหน้าหอผู้ป่วย มวก. 5 และคณะ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการมอบกระเช้าและแจกันดอกไม้ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562