I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. 

ข่าวสาร

ธพส. ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.

31 กรกฎาคม 2562 370

         วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวชวดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธพส. เข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ นายหริศ เหล่าวิทยวงศ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ชั้น 31 อาคารทิปโก้ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร