I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม 2562 352

นายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ และนางสาวกุสุมา ทองผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้แทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง