I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

23 กรกฎาคม 2562 389

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยกรรมการผู้จัดการได้แจ้งผลการดำเนินงานของธพส.ในครึ่งปีแรก และถ่ายทอดทิศทางนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง รวมทั้งการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน ธพส. ณ ห้องประขุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562