I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation) 

ข่าวสาร

ธพส. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation)

21 มิถุนายน 2562 214

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation) นายทวารัฐ  สูตะบุตร และ นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ธพส. ณ ห้องประชุม BOD ขั้น 2 อาคารธนพิพัฒน์ พร้อมได้เยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังคา หรือ Solar Rooftop และ Sky Running