I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

05 มิถุนายน 2562 299

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อย่างเป็นรูปธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ