I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม 2562 621

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณทางเข้าประตู 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562