I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

28 พฤษภาคม 2562 253

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สำนักงาน ธพส. อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562