I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. นำคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม BOD ชั้น 2 อาคารธนพิพัฒน์ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. นำคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม BOD ชั้น 2 อาคารธนพิพัฒน์

03 พฤษภาคม 2562 304

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. นำคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงาน โดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ดังนี้
• บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
• เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
• ประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบาย เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่ ธพส. กำหนด ปฏิเสธการกระทำใดๆ ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงหรือส่อเจตนาในอันที่จะเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ
• ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและปลูกฝังค่านิยมให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. เป็นแนวทาง
• ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานของ ธพส. ใช้ “คุณธรรม นำธุรกิจ” ด้วยมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ มุ่งสู่การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย