I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรมการพัฒนาชุมชน เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเข้าชมอาคารธนพิพัฒน์ 

ข่าวสาร

กรมการพัฒนาชุมชน เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเข้าชมอาคารธนพิพัฒน์

23 เมษายน 2562 557


          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากกรม  การพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเข้าชมอาคารธนพิพัฒน์  โดยมีพนักงานศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4-5 สำนักงาน ธพส. อาคารธนพิพ