I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ธพส. 

ข่าวสาร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ธพส.

18 เมษายน 2562 703

           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4-5 สำนักงาน ธพส. อาคารธนพิพัฒน์