I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1/2562 และการนำเสนอโครงการพัฒนาภาวะผู้นำฯ ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1/2562 และการนำเสนอโครงการพัฒนาภาวะผู้นำฯ ประจำปี 2561

08 มีนาคม 2562 216

            ธพส. ได้จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1/2562 และการนำเสนอโครงการพัฒนาภาวะผู้นำฯ ประจำปี 2561 โดยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ได้มีเวทีพบปะสื่อสารระหว่างกันในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของ ธพส. และการประกาศผลพนักงานตัวอย่างที่ปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์กร ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562