I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ประชาสัมพันธ์วารสาร ฉบับที่ 2 โครงการ “ถุงผ้ายืมใช้ ร่วมใจรักษ์โลก (SAY NO TO PLASTIC)” 

ข่าวสาร

ธพส. ประชาสัมพันธ์วารสาร ฉบับที่ 2 โครงการ “ถุงผ้ายืมใช้ ร่วมใจรักษ์โลก (SAY NO TO PLASTIC)”

07 มีนาคม 2562 164

             ธพส. ได้จัดทำโครงการ "ถุงผ้ายืมใช้ ร่วมใจรักษ์โลก (SAY NO TO PLASTIC) ประชาสัมพันธ์วารสาร การลดใช้ถุงและแก้วน้ำพลาสติก” เพื่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะภายในองค์กร