I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมงานวันครบรอบกรมที่ดิน 118 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมงานวันครบรอบกรมที่ดิน 118 ปี

18 กุมภาพันธ์ 2562 146

              นางสาวภัคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมอาคารและบริหารจัดการอาคาร ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานวันครบรอบกรมที่ดิน 118 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562