I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครอบรอบ 87 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครอบรอบ 87 ปี

15 กุมภาพันธ์ 2562 198

          นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมวันสถาปนากรมสรรพสามิต โดยนาย วรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบเงิน ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562