I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ ธพส. 

ข่าวสาร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ ธพส.

14 กุมภาพันธ์ 2562 170

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดย ส.ค.ส. พระราชทาน มี พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตราประจําพระองค์ อักษรพระนาม “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season’ s Greeting 2019″