I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

07 กุมภาพันธ์ 2562 549

               ธพส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 โดยมีนายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทีมงานเป็นผู้บรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ