I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม “สู่อนาคตที่กว้างไกลของ ธพส.” 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม “สู่อนาคตที่กว้างไกลของ ธพส.”

25 มกราคม 2562 576

        นายอํานวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวเปิดงาน “สู่อนาคตที่กว้างไกลของ ธพส.” ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคลกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562