I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ของ ธพส. 

ข่าวสาร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ของ ธพส.

24 มกราคม 2562 913

             บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าศึกษาดูงาน ธพส. โดยมีนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะการบินไทย โดยมีการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ งานระบบประกอบอาคาร งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปการ งานดูแลความสะอาด พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบ Solar บนดาดฟ้า ทิศเหนือ และชมพื้นที่ Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561